1. / Přednáška o Vodě

13. července 2012 v 21:27 | Viktor Stropek |  Zdraví

1. / Přednáška o Vodě / autor: ,,To-máš Marný" / DOPORUČUJI!

8. března 2010 v 9:54 | Alue | Příspěvky čtenářů
1. DÍL
__________________________________________________
Tomáš Marný - přednáška o vodě…..

TAJEMSTVÍ VODY, KTERÉ PRO VÁS ODHALUJEME

Versus lidská bytost

ÚVODEM:

Je nutné si uvědomit následující výrazy a slova

DATA
- jsou daná a neměnná v celém vesmíru, jsou uložena v morfogenetických polích.

INFORMACE - IN je vnitřně, FORMACE - je to formátování DAT neboli přehrávání správných dat nesprávnými FORMACEMI neboli lidově řečeno nepřesnými či zavádějícími INformacemi.

ZÁKLAD 1000%
byl uváděn ve starém učení i dekódován v pyramidách starých 55000 let, Jste ale něčemu jinému naučeni, budeme používat pro vaše jednodušší pochopení 100%


KRUŽNICE A STUPNĚ
používaly vždy 540 stupňů místo dnešních 360 stupňů

Z těchto důvodů dnes lidé v mnoha starých učeních tápou, protože nemají jejich základní znalosti. Neumí je tedy rozšifrovat nebo dekódovat.

Bylo by dobré si nyní uvědomit, jak se lidská bytost mění v průběhu života a to každou vteřinu, den, měsíc a rok. K tomu uvádím níže uvedená data capslockem

LIDSKÁ BYTOST


1 SKLÁDA SE ZE 100-120 BILIÓNŮ BUNĚK
2 DENNĚ ODCHÁZÍ (UMÍRÁ) 600 MILIARD BUNĚK, ZA VTEŘINU JE TO 10 MILIONŮ
3 ZA 1 SEK. PROBĚHNE V TĚLE 10 NA 30 FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH OPERACÍ
4 10 NA 28 ATOMŮ NEUSTÁLE MĚNÍ SVÉ POZICE
5 KAŽDÝCH 5 DNÍ SE VYMĚNÍ KOMPLETNĚ STŘEVNÍ STĚNA
6 KAŽDÝCH 6 TÝDNŮ SE MĚNÍ ČÁSTI JATER, JINÉ ČÁSTI ŽIJÍ A MĚNÍ SE AŽ ZA NĚKOLIK LET
7 TUK V TĚLE SE MĚNÍ KOMPLETNĚ JEDNOU ZA 3 TÝDNY
8 KAŽDÝ MĚSÍC SE KOMPLETNĚ VYMĚNÍ POKOŽKA, TYPICKÁ BUŇKA POKOŽKY ŽIJE POUZE 14 DNÍ
9 ZA 3 MĚSÍCE SE KOMPLETNĚ VYMĚNÍ BUŇKY VŠECH KOSTÍ
10 SRDCE A MOZEK MÁ BUŇKY, KTERÉ SE NIKDY NEMĚNÍ
11 ČICHOVÉ BUŇKY SE MĚNÍ KOMPLET JEDNOU ZA 4 TÝDNY
12 ČERVENÉ KRVINKY SE MĚNÍ KOMPLET JEDNOU ZA 2-3 MĚSÍCE
13 ZA 1 SEK. SE TVOŘÍ 200 MILIÓNŮ ERYTROCYTŮ
14 ZA KAŽDÝCH 90 VTEŘIN SE V (PLAZMOVÝCH BUŇKÁCH) V KREVNÍ TEKUTINĚ TVOŘÍ MNOHO MILIÓNŮ PROTILÁTEK Z VÍCE NEŽ 1200 AMINOKYSELIN.
15 DÉLKA VŠECH CÉV V ORGANISMU JE PŘES 100 000 KM
16 KAŽDÝCH 24 HODIN SE VYTVOŘÍ V BUŇKÁCH TOLIK ENERGIE ATP, KTERÁ ODPOVÍDÁ STAVBĚ ENERGII HMOTY 70-90 KILOGRAMŮ
17 PLOD V DĚLOZE MATKY VYTVOŘÍ ZA MINUTU CCA 250 000 NERVOVÝCH BUNĚK.
18 BUŇKY MAJÍ PAMĚŤ Z MORFOGENETICKÝCH POLÍ
19 CHROMOZÓMY, KTERÝCH JE 64 CELKEM, JSOU NEJDOKONALEJŠÍMI ANTÉNAMI VE VESMÍRU A MAJÍ ZA ÚKOL VYTVOŘIT TU SPRÁVNOU BUŇKU Z BUŇKY MATEČNÍ NA DANNÉM MÍSTĚ.

To vše, co je výše popsáno, a mnoho dalších dějů, je uvedeno v činnost zázračnou tekutinou zvaná voda. Nyní se podíváme na vodu z několika pohledů, které vám doposud nejsou známy.
Voda je nejzáhadnější a nejdokonalejší tekutinou na planetě zemi. Nachází se na všech planetách v celém vesmíru, dle pěti zákonům vesmíru. Je to pátý zákon, zákon analogie (jak v makrokosmu tak v mikrokosmu, jak v mikrokosmu tak v nanokosmu). Dají se do ní ukládat data, ano slyšíte dobře voda má přímo geniální paměť. Na naší planetě je nejvíce vody a je všude a ve všem, ale téměř nic důležitého nám o vodě nebylo řečeno. Víme jen informace, které nejsou zase až tak cenné. Proč je voda tak důležitá? Povězme si něco o ní. Zemský povrch je tvořen 70% z vody a 30% ze souše. Lidská bytost je tvořena 70% z vody a 30% sušiny. Jak v makrokosmu, tak v mikrokosmu. Všímáte si té podoby? Lidská strava by měla být tvořena 70% z vody a 30% ze sušiny, ale ve skutečnosti je tomu jinak. Proč? Učme se od přírody. Příroda nám totiž vše ukázala. Ale my lidé chodíme po přírodě se zavřenýma očima…...
Kdysi řekl J.W.G. tento citát. "Protože máte oči, tak si myslíte, že vidíte. Jste ale úplně slepí."
Musíme si hned na začátku uvědomit, že jak lidská bytost, tak voda je z 99,9% o biofyzice, nikoliv o biochemii!!!!!!!!!! Biochemii náleží pouhé 0,1%!!!!!
Možná nevhodná poznámka. Všimněte si, jaké rozbory vody se dělají v laboratořích.. Zajímavé, že ano?

Něco o lidské bytosti a vodě:

Novorozenec 80% voda 20% sušina
Člověk 70% voda 30% sušina
Mozek 80% voda 20% sušina
Slina 98% voda 2% sušina
Krev 92% voda 8% sušina
Kosti 20% voda 80% sušina

Voda jako jediná tekutina na této planetě tvoří PĚT ZÁKLADNÍCH Platonových krystalických struktur!! Tetraedr - 4stěn, hexaedr - 6stěn, oktaedr - 8stěn, pentagondodekaedr - 12stěn, ikosaedr - 20stěn. Tvoří tak zvaně svatou geometrii vesmíru, z které je i složeno lidské tělo. Všechny tyto X-stěny se budou dotýkat svými rohy koule, která je bude obepínat. Koule, která se bude nacházet v tomto X-stěnu se bude vždy dotýkat středu jejich stěn. Je to genialita zlatého řezu a struktury krystalů vody….

Díky uvedeným vlastnostem má voda nevyčerpatelné možnosti ve vesmíru. Je zajímavé, že jeden kubický centimetr vody v sobě skrývá těžce představitelnou energii. Má schopnost vařit všechny oceány na planetě zemi po dobu 54 minut.
Voda má 13 anomálií, které vědci neumí vysvětlit a vymykají se všem fyzikálním zákonům, které dosud známe. Dnes je známo přes 100 anomálií vody!!!!! Jsou způsobeny vodíkovými můstky a tvoření vodních krystalů. Rovněž tak možností vazeb mezi vodíkem a kyslíkem pod skoro všemi možnými úhly. Pro představu si uvedeme známé anomálie. Některé jsou příliš odborné, ale pro odborníky je zde uvádíme.

Naskýtá se zajímavá otázka: Proč pramení voda vždy ve stinném a tmavém místě při teplotě 4°C? (pokud se nejedná o termální pramen)! Jestliže u pramene vykácíme les a na pramen bude působit sluneční světlo, během dvou měsíců pramen vyschne. Pokud nad vyschlý pramen postavíme boudu nebo naházíme klestí, a zabráníme dopadu slunečních paprsků, pramen opět do dvou měsíců začne pramenit. Nepochopitelné, že ano? Voda na planetě zemi je ŽIVÁ tekutina, tak jako každá buňka v lidském těle. Voda má geniální paměť.
(pozn. Alue: To se děje, protože VODA NESNÁŠÍ SVĚTLO!!!!! - Nabíjení vody na slunci je obrovská chyba, voda má být bez dat, chladná a držená mimo světlo!)

1. anomálie: Proč pevný agregát vody (dále jen LED), vždy plave na tekutině samé? (přitom jakákoliv jiná tekutina zmražená na led neplave na tekutině samé např.: led oleje neplave na oleji, ale potopí se, led rtuti neplave na rtuti, led benzínu neplave na benzínu …).

2. anomálie: Proč jediná voda když zmrzne, zvětší svůj objem? Ostatní hmoty a tekutiny když zmrznou, zmenší svůj objem např.: plasty, kov, látka, olej atd.…. Proč má voda tak obrovskou sílu? Když zmrzne, dokáže roztrhat vodovodní potrubí, chladiče u automobilů, bloky motorů, betonové konstrukce atd. …?

3. anomálie: Proč voda vaří při teplotě 100°C a mrzne při teplotě 0°C? (přitom při propočtu mezimolekulárních sil by měla vařit při teplotě -100°C a mrznout by měla při teplotě -120°C)
4. anomálie: Proč má 1 litr vody hmotnost 1 kg? Když spočítáme hmotnost molekul vody v jednom litru, tak by měla voda vážit pouze 0,5 kg.

Pro odborníky uvádíme tuto přehlednou tabulku anomálií vody:
NÁZEV
MÁ VE SKUTEČNOSTI
MÁ MÍT
Kritický bod374 °C50 °C
Bod varu100 °C-100 °C
Bod mrazu0 °C-120 °C
Skupenské teplo vypařování9,7 kcal/mol4 kcal/mol
Skupenské teplo tání1,4 kcal/mol0,5 kcal/mol
Specifické teplo18 cal/grad mol9 cal/ grad mol
Vypařovací entropie26 cal/grad mol19 cal/grad mol
Hustota1 g/cm30,5 g/cm3
Molární objem18 cm3/mol40 cm3/mol
Při zmrznutí změna objemuZVĚTŠENÍZMENŠENÍ
Viskozita1,7 c-Poise0,2 c-Poise
Povrchové pnutí.....................75 dyn/cm.................7 dyn/cm
Zajímavé je, že voda teče vždy klikatým způsobem. Nikdy neteče rovně. Nevěřte mně, a sami se prosím přesvědčte. Mnohokráte jste to již zažili, ale mnozí z vás si to neuvědomují.
Když se nacházíte v myčce s autem a díváte se na sklo, jak stéká voda ze střechy auta, zjistíte, že vždy teče esovitě neboli meandricky. Když se budete pozorně na stékající vodu dívat, zjistíte taky, že voda zároveň roluje. Budete-li mít štěstí, můžete vidět taky jak voda teče krátce nahoru a po krátké smyčce zase esovitě dolů.
Můžete si udělat doma následující pokus:

Vyleštíme perfektně skleněnou tabuli a uděláme nakloněnou rovinu tím, že ji o něco opřeme (sklon úhlu třeba 10-90 stupňů). Potom vezmeme konvičku na květiny a začneme lít na skleněnou nakloněnou rovinu vodu. Vidíme, že voda neteče rovně, ale klikatě. Tímto způsobem tečou všechny řeky po naší planetě. Nenajdete ani jednu řeku, která teče rovně! Podívejte se do map. Jen lidé dělají řekám umělá nepřirozená rovná koryta, z neznalostí přírodních zákonitostí!

Proč je tomu ale tak? Voda má v sobě zakódovaná data (rotace vesmíru) a nic ji nepřinutí chovat se jinak. Z tohoto důvodu teče od pramene klikatě a navíc ještě rotuje levotočivým nebo pravotočivým směrem, aby udržela co nejdéle svou teplotu 4°C. Rotací ničí viry, bakterie, plísně a jiné škodlivé látky. Zároveň maže veškeré informace (akustické, elektromagnetické, chemické, světelné), které získává během toku.
(pozn. Alue: Voda má být čistá, bez příměsí, bez nahraných dat!)
Teče klikatě a při tom rotuje, protože je to nejrychlejší způsob pohybu, čištění a chlazení vody. Už i naše babičky říkaly, že i ta nejkratší cesta nemusí být nejrychlejší. Voda má samočisticí schopnost, která mnohdy díky lidskému konání už není ale dostatečná, protože znečistění lidskou činností je až příliš velké. Také tím že voda teče klikatě, pojme větší množství vody, protože se urychluje. Lidé si mysleli, že narovnáním koryt řek a prohloubením, popřípadě rozšířením koryt urychlí tok vody a zabrání záplavám. Pravdu nám zde otočili opět o 180 stupňů.
S tímto mají velké zkušenosti v Německu, kde upravili koryta řek a mají tam dnes problémy s velkou vodou při silných deštích nebo tání sněhu. Navíc se rovná koryta hodně zanášejí a musejí vynakládat každým rokem obrovské finanční prostředky k vybagrování usazenin. V rovných korytech je vidět, jak si voda dělá nánosy na protilehlých stranách, aby si stále udržela klikatý směr a tím i rotaci. Voda si při záplavách také najde vždy svá bývalá koryta, která jim lidé vzali. Viz záplavy v Praze. Voda teče také rychleji ve svém původním korytu než v korytu rovném. Nevěřte mně, prosím přesvědčte se sami. Na tento úkaz schopnosti vody, je jednoduchý pokus, který si popíšeme. Fyzika nemá ani dnes žádná vysvětlení.
Máme například 2 m dlouhou dřevěnou desku, do které vyfrézujeme 2 dráhy o něco větší, než průměr kulečníkové koule. 1. dráha bude rovná, 2. dráha bude jednoduchá sinusoida. Sinusoida musí být dle principu zlatého řezu. Desku opřeme tak abychom získali náklon. Vezmeme 2 naprosto stejné kulečníkové koule a dáme je nahoru. Ve stejný okamžik je pustíme dolů. Co si myslíte, která koule bude dole první? Logické by bylo, že koule v dráze 1. tedy rovné by měla být dole první, protože má nejkratší cestu a jako druhá by měla být koule v dráze 2, protože má delší dráhu. Ale je tomu přesně naopak. První bude dole koule v dráze 2 a poslední koule v rovné dráze 1. Protože zakřivením koule získává větší rychlost a energii z okolí (rotací nasává energii z vakua) a toho právě voda využívá při svém toku.
Této vlastnosti také využívá letecká doprava, letadla létají po oblouku (loxodromách), kdyby letadla létala přímočaře, let by trval déle a spotřeba pohonných hmot by byla větší.
Dále při stavbě ropovodů a plynovodů, (nestaví se rovně, ale klikatě), spotřebují sice více materiálu, ale méně přečerpávajících stanic, které jsou po celé délce potrubí a to až 10x méně těchto stanic. Jste v souladu s přírodou a vesmírem, podporuje vás (rozuměj dodává energii) jdete proti vesmíru, brzdí vás.
Had také využívá vlnitý způsob pohybu, protože je pro něj jednodušší a nepotřebuje tolik energie na pohyb. Má ale problém s brzděním. Mimo jiné, had je vynikající plavec a nemá žádné ploutve. Zkuste hada hodit do bazénu. Třeba škrtiče Boa Constrictor, hroznýše královského, který vám ukáže velice rychlou plavbu a skok na břeh, o kterém se vám ani nezdá. Rozhodně mu neuplavete. Oproti tomu stonožka má mnoho noh, pohybuje se přímočaře a je velice pomalá.
To stejné platí u lodí. Kdyby plula jedna loď rovně a vedle druhá loď, která popluje esovitě a dodržuje zhruba sinusovku nebo oblouk - v principu zlatého řezu, tak bude u cíle dřív a bude mít menší spotřebu paliva.
Zdroj: http://karolinaloskotova.blog.cz/1003/1-prednaska-o-vode-autor-to-mas-marny-doporucuji
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 evening dresses uk | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 5:38 | Reagovat

Clearly your open minded and receptive to other ideas. Many people in the online community are a little more totalitarian. im gonna bookmark ur site ;D Of courseC and I probably shouldnt even have to say thisC people are free to run their own websites as they see fit. But I get the highest value from blogs where either the authors writing is so outstanding that the lack of comments isnt material a combination of good writing and good comments.
http://www.queweddingdresses.org/

2 short bridesmaid dresses | E-mail | Web | 2. května 2013 v 9:27 | Reagovat

A. Because someone stepped on it's mous
http://www.spelldress.net/

3 qqqqqq | 16. ledna 2015 v 15:19 | Reagovat

Alušo, VE SVÉM VLASTNÍM ČLÁNKU napíšeš že jsi nespolečenská, a když ti to pod jiným článkem připomenu, najednou jsi uražená co jsem si to dovolil napsat.

ZTRÁCÍŠ SE VE SVÝCH VLASTNÍCH LŽÍCH "PŘÍRODNÍ" BLONDÝNKO S UMĚLE ODBARVENÝMA VLASAMA !!!!!!!!!

---------------------

"K čemu mi bude, když budu vyhledávat ty, kteří mají jiný názor než já a budu je veřejně zesměšňovat???"
TO NEVÍM, ALE DĚLÁŠ TO, ALUŠO!
TVOJE MENTALITA JE TOTOŽNÁ S KLUBEM SYSIFOS, NA KTERÝ SI TOLIK STĚŽUJEŠ!

---------------------

Narcistická Alušo, jsi trapná s tím, jak si necháváš vystavit souhlasné kývání hlavou, zatímco nesouhlasné příspěvky důsledně mažeš!!!!!!!

---------------------

A rakovina je zapozdřený parazit, nebo houba? Kterému svému výplodu více věříš Alušo?
Kolik lidí jsi svým citronem a jedlou sodou vyléčila z rakoviny?

To tolika hleděních do slunce musíš být přímo bystrozraká!!!!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama