Přepólování a posun zemského jádra

7. června 2012 v 15:26 | Viktor Stropek |  co se dějě v trávě?

2.6: Přepólování a posun zemského jádra


Autor: Jaroslav Krejčí
Datum vydání na Fenoménu 2012: 4.3.2010
Rubrika: Souhrnné pojednání - proroctví a teorie o roce 2012

Geomagnetické pole Země je zjednodušeně řečeno "obal", který život na Zemi chrání před dopadem nebezpečných paprsků ze Slunce a před větším množstvím kosmického záření. Tvoří magnetosféru, která na přivrácené straně ke Slunci dosahuje vzdálenosti 60 000 km od Země a na straně odvrácené pak i několik set tisíc km. Důvodem těchto rozdílů je sluneční vítr, který svým působením na přivrácené straně Země ke Slunci působí značný odpor (viz. obrázek níže). Působení magnetického pole také můžeme přirovnat k tyčovému magnetu - má samozřejmě dvě polarity a rozložení jeho siločar je rovněž podobné.

Magnetické pole ale nemá jen Země, nýbrž i Slunce a prakticky všechny planety Sluneční soustavy, z nichž vůbec nejsilnější je síla Jupiteru. Naše magnetické pole se ale vyznačuje také tím, že má tzv. dipólový charakter. To znamená, že v určité periodě dochází k postupnému zeslabení tohoto magnetického pole a následnému přehození severního a jižního magnetického pólu. Tento jev se nazývá přepólování a je zřejmě doprovázeno dramatickými změnami na Zemi. Objevily se spekulace, že příštím okamžikem, kdy k tomuto přepólování dojde, bude rok 2012. Může na tom být něco pravdy?

Vědci zjistili, že perioda přepólování je na Zemi v průměru asi 700 000 let. Jde ale jen o průměr, k samotnému přepólování zřejmě dochází nepravidelně - v rozsahu od asi 100 000 až více něž 1 000 000 let. Podstatné pro nás nicméně je, že od posledního přepólování je to dnes už 780 000 let, takže toho hrubého průměru jsme vlastně dosáhli už před 80 000 lety. Máme-li tedy brát na tento průměr větší ohled, pak má přepólování už zpoždění a může k němu dojít prakticky kdykoliv. Podle jiných zdrojů navíc k přepólování dochází v pravidelnějších periodách dlouhých přibližně 400 000 let, přičemž i tyto teorie naznačují, že k poslednímu přepólování došlo zhruba před 700 000 lety. Zpoždění v přepólování podle těchto spekulací tedy činí dokonce 300 000 let a další přehození by mělo být doslova na spadnutí. Takže otázka už není "zda k přepólování někdy dojde", jako spíše "kdy dojde k bodu zvratu"...

Kdy přesně k tomu dojde, je těžké převídat. Faktem nicméně je, že v posledních letech se množí zprávy o abnormalitách právě v magnetickém poli, jež na blížící se zvrat už mohou upozorňovat:

Již v roce 2004 (zase v ten rok) vydala NASA zprávu, podle které magnetické pole Země jen během 20. století zesláblo o 10 až 15%. Upozorňovalo se také na "cestující" severní magnetický pól, protože jen během 20. století se odstěhoval od své původní pozice o 1100 km. To už byla první silnější indicie, že bychom měli více upřít zrak na děje kolem jeho nestability. (Zdroj: South Atlantic Anomaly; Geomagnetické pole slábne, přepólování se blíží) Podstatnější, četnější a troufám si tvrdit, že i nebezpečnější změny ale o sobě dávají vědět až v posledních letech:

Na konci roku 2008 vědci NASA upozornili na velkou, i když jen přechodnou poruchu geomagnetického pole. Objevila se v něm zatím největší díra, již kdy vědci zaznamenali. "Díra rostla docela rychle," řekl tehdy Marit Oieroset z Kalifornské univerzity. Naštěstí šlo jen o přechodný problém, takže díra se, jak dále sám Oieroset uvádí, asi po hodině znovu zacelila. (Zdroj: Vědci objevili dosud největší díru v magnetickém poli Země) Netrvalo ale dlouho a je tu další problém:

Došlo k výraznějšímu urychlení posunu severního magnetického pólu. Podle posledních měření se posouvá již rychlostí 64 km/rok, stěhuje se pomalu z Kanady nad Sibiř a přitom neustále slábne. (Zdroj: Severní magnetický pól se posouvá rychlostí 64 km za rok) Průběh změn v magnetickém poli jako by se urychloval. A další vývoj lze jen těžko předvídat...

Snad každému musí být jasné, že tento nebezpečný trend nemůže pokračovat do nekonečna. Vyskytlo se už tolik odchylek v magnetickém poli, že nad tím opravdu nelze jen mávnout rukou a tvrdit, že nás se to vůbec netýká. Tyto indicie nás docela přivádějí k zamyšlení, zda to již nejsou jasné známky blížícího se přepólování. Nicméně - rok 2012 se však jako možný okamžik pro příští přepólování mezi vědci přesto moc neobjevuje. Vychází se totiž z předpokladů, že magnetické pole před samotným přehozením pólů několik set let pozvolna a "nevinně" slábne, z čehož vyplývá, že podle těchto teorií by se intenzita geomagnetického pole měla "vynulovat" přibližně za 1000 let. Z tohoto pohledu tedy žádný problém. Jenže... magnetické pole o 60% zesláblo už v uplynulých 2000 letech, vývoj jako by se v předchozím století, a zejména v posledních letech, urychlil a jsou tu i teorie, podle kterých by mohlo dojít k mnohem rychlejšímu přepólování než se ještě dnes vesměs předpokládá. A rok 2012 se zde již vyskytuje jako reálná možnost...
Obrázek vlevo ukazuje rozložení siločar stabilního geomagnetického pole Země. Severní i jižní magnetický pól jsou zde dobře patrné. Obrázek vpravo znázorňuje rozložení siločar během rozvratu. Póly po určitou dobu přestávají existovat, magnetické pole neplní svou funkci.
Zdroj obrázku: http://www.aetherwavetheory.info/

Výzkumník Patrick Geryl na svých stránkách http://www.howtosurvive2012.com/ píše: "Dnešní geologové a astronomové vědí jen málo o mechanismu, které vytváří magnetické pole Země. Můžeme se tedy blížit k našemu konci bez jediného potvrzení z oficiálních zdrojů." Něco pravdy na tomto citátu být může - jak se zmíníme ještě níže, jediné, na čem se většina vědců shoduje, je, že magnetické pole má svůj původ v zemském jádru. A o moc víc o jeho mechanismu opravdu nevíme. Kde je tedy jistota, že by vědcům za této situace nemohlo něco uniknout mezi prsty?

Podle Patricka Geryla na Slunci při maximu aktivity v roce 2012 dojde k radikálním změnám v polaritě jeho magnetického pole, k nimž údajně dochází jednou za asi 12 000 let. Následně se uvolní velké množství hmoty, která naplno zasáhne Zemi a způsobí na ní razantní změny - mimo jiné i zhroucení našeho magnetického pole a převrácení pólů. V důsledku toho by mohlo dojít k přepólování mnohem rychleji - možná ze dne na den. Následky těchto dramatických změn by pak byly katastrofální. A to není všechno. Je tu ještě něco.

Podle vědců má geomagnetické pole svůj původ v zemském jádru, které se nachází uprostřed Země v hloubce 3 000 až 5 000 km. A to jádro má možná také problém...
Průřez Zemí
Zdroj obrázku: http://upload.wikimedia.org/

Jádro se dělí na vnější, složené z tekutého železa, niklu a křemičitanů, a na vnitřní, které tvoří pevné železo a nikl. Zejména ve vnitřním jádru jsou přitom nepředstavitelné podmínky - teplota se zde pohybuje až kolem 6 000°C, tlak 1 400 000 krát větší než na jaký jsme zvyklí na povrchu Země a je velmi husté. Probíhá zde také spousta procesů, díky nimž se Země může chlubit vlastní gravitací, potažmo magnetickým polem, které patrně vzniká následkem tření mezi vnitřním a vnějším jádrem. Vnitřní jádro totiž podle aktuálních studií rotuje o 1 až 3° za rok rychleji než zbytek planety (tím dochází k zmíněnému rozporu). Za posledních 100 let se tak pootočilo o čtvrt otáčky Země navíc. Vědci vesměs věří, že právě vinou tohoto rozporu v rotaci dochází ke vzniku a udržování magnetického pole. Z toho bychom mohli vyvodit, že pokud by se objevily nějaké problémy v zemském jádru, brzy by se pravděpodobně promítly i v samotném geomagnetickém poli. Je to pochopitelné - začne-li se chovat jádro jinak oproti normálu, změny se objeví i tam, kde má jádro řídící postavení.

Nicméně, skutečností je, že vědci k zemskému jádru prakticky nemají přístup. Dokopat se k jádru prostě není jednoduché jako třeba vyletět do vzduchu. K nějakým závěrům o jeho rotaci se mohou dobrat jen na základě pohybu zemětřesných vln a v mnohém je ještě spousta neprobádaných otazníků. Není ani jisté, zda je rychlejší pohyb jádra vůči Zemi zcela normální anebo jde o abnormalitu, které by měla být věnována pozornost. (Viz.: http://www.astro.cz/clanek/2130)

Pokud by bylo pravdou, že vědcům o zrychlení jádra opravdu něco podstatného uniká a jeho posun normální není, nemuselo by trvat dlouho a mohli bychom se začít potýkat s následky. Abnormalita v jádru by pravděpodobně přispěla k destabilizaci magnetického pole a k přepólování. Ostatně - že by problémy s zemským jádrem měly za následek dalekosáhlé globální následky jsme už mohli vidět i v různých katastrofických filmech. Nebylo by to ale jen přepólování, které by posun jádra mohl způsobit. Jádro jako "středisko", kam směřuje většina sil, také je příčinou různých seismologických procesů v Zemi. Pohybuje-li se jádro rychleji než je běžné, dochází tam hluboko v Zemi k rozporu - a vzniká zde tlak, který se musí uvolnit. A tento tlak v Zemi se zpravidla nemůže uvolnit jinak nežli zemětřesením. - Čím větší rozpor se v Zemi objeví, tím častější a silnější zemětřesení bychom mohli čekat na povrchu Země.

Současně s tím, jak píšu tyto řádky, napadá mě, zda už právě toto není příčinou velice častých zemětřesení z poslední doby. Přeci jen - sečtěme si, kolik zemětřesení už na Zemi proběhlo jen od začátku roku 2010. Dvě zemětřesení se zařadila mezi nejsilnější zaznamenané. Jen během 6 měsíců jsme také byli svědky hned dvou vln tsunami. A připomeňme si také, kde všude k těmto zemětřesením došlo: nejedná se o lokální problém s jednou litosférickou deskou. Za posledních několik měsíců se totiž notně otřásla prakticky celá Země - Severní, Střední i Jižní Amerika, Tichomoří a Asie. Jen Evropa a Afrika měla zatím v celku štěstí. Zemětřesení se navíc objevují současně na naprosto odlišných koutech světa! Vzpomeňme si například na zemětřesení z konce února - sotva odeznělo zemětřesení v Japonsku, projevilo se vzápětí ničivé zemětřesení v Chile, které leží na druhém konci světa. O překvapivě málo dnů později, 4.3., o sobě dává vědět silné zemětřesení o síle 6,4 stupně Richterovy škály na Tchaj-wanu! S tím jsem se v minulosti v takové míře nepotýkali! O čem to asi svědčí? Tyto častější katastrofy jako by už dávaly jasně najevo, že se někde pod námi děje něco vážného. Lze to ještě považovat za běžnou a přechodnou odchylku od normálu? Nebo je na vině třeba posun jádra? Co když se jeho posun dále pomalu zrychluje a už dosahujeme meze, kdy se začínají naplno projevovat následky těchto abnormalit?

Riziko přepólování ještě v kombinaci s možným problémem v jádru Země není moc pozitivní situace. - Problémy v jádru by se staly příčinou častých zemětřesení a dalšího oslabení geomagnetického pole, které by pak bylo ještě chatrnější a náchylnější na změny zvenčí (např. geomagnetické bouře ze Slunce). Tím by mohlo dojít k dalšímu oslabení zemského magnetického pole a jeho náhlé dočasné vymizení a samotné přepólování by poté už bylo na spadnutí. V případě, že se sečtou vlivy stávajícího oslabení magnetického pole, zrychlení rotace zemského jádra a případná sluneční bouře v roce 2012 a vše se projeví současně, mohlo by k přepólování skutečně dojít velmi rychle, nikoliv až za 1000 let, jak dnes předpokládá většina vědců. Srovnání s touto spekulací můžeme najít v katastrofě, jež postihla jižní Asii o Vánocích roku 2004 - pod ostrovem Sumatra se objevil "zádrhel" a indicko-australská litosférická deska řadu let nemohla pokračovat ve svém přirozeném postupu. To do jediného okamžiku, kdy se v jednom místě nahromadilo již tolik energie, že utrhla celou podmořskou horu a způsobila nebývale silné zemětřesení doprovázené velkou vlnou tsunami. Podobné to může být v případě přepólování. Čím více vlivů na něj bude současně působit, tím náchylnější bude na změny a následný kolaps...

A co by způsobilo samotné bleskové přepólování, to by byla naprostá a s těží představitelná katastrofa. Dostatečně rychlé vymizení magnetického pole a přepólování by se stalo příčinou enormního posunu celé zemské kůry. Zemské podnebí by naprosto zkolabovalo. Arktida a Antarktida by postoupily do klimaticky teplejších oblastí. Jejich ledy by mohly snadno roztát a hladina světového oceánu by se v důsledku zvedla o více než 100 metrů. Nepředstavitelný přetlak, který by vznikl mezi zemskou kůrou a pláštěm plným magma, by zapříčinil značné zvýšení seismické a vulkanické činnosti - silná zemětřesení, drobení litosférických desek a výbuchy vulkánů prakticky po celém světě. Je otázka, co by se stalo s takovým Yellowstonským supervulkánem, když už dnes je zde zaznamenávána značně zvýšená seismická aktivita. Vyržel by nápor vlivem posunutí zemské kůry? Sopečný popel, jenž by byl vyvržen do atmosféry, by v takové míře pravděpodobně zabránil většině slunečních paprsků proniknout na povrch Země - následovalo by dramatické globální ochlazení. Celá naše infrastruktura - obchody, peníze, doprava, sociální služby a všechny další by se staly okamžitě minulostí. Přepólování by se stalo spouštěčem pro řadu dalších globálních katastrof. Šlo by o absolutní restart celé planety.

Oslabení, ba až vymizení magnetického pole by také dovolilo nebezpečným slunečním paprskům a kosmickému záření, aby ve velké síle dopadly na planetu. A zde se nám znovu příhodně otevírá otázka z minula (Kosmické záření a "fotonová energie"): Co by s námi a naším vědomím toto kosmické záření udělalo, pokud by jeho intenzita byla dostatečně silná? Máme tu další možnost, jak by se na zemský povrch mohlo dostat větší množství kosmického záření, jestliže by náhodou nevyšel průnik jeho většího množství z jádra Mléčné Galaxie při výjimečném sladění planet do přímky! Čím slabší bude geomagnetické pole Země, tím více kosmického záření bude dopadat na zemský povrch. Pokud úplně vymizí, dostaneme dávku kosmického záření naplno. Pak už jen zbývá otázka, zda právě kosmické záření opravdu způsobuje tolik diskutovanou změnu vědomí, která má také dosáhnout vrcholu roku 2012 a má být doprovodem pro přechod do Nového světa...

Čeká nás přepólování do roku 2012? Nebo magnetické pole i přes abnormality, které zaznamenáváme dnes, ještě vydrží a nás přepólování v nejbližší době nakonec neohrozí? Většina profesionálních vědců zatím rok 2012 nebere v úvahu. Jenže, jak už jsme si řekli, o dějích hluboko pod našima nohama toho víme relativně málo. Nemůže se tedy stát, že nás něco znenadání překvapí? A jak si vysvětlit ty množící se případy zemětřesení především od začátku roku 2010???

Jako autor tohoto článku schvaluji jeho další šíření po širší veřejnosti V NEZMĚNĚNÉ PODOBĚ za podmínky, že pod článkem vždy uvedete ODKAZ NA TYTO STRÁNKY. Rozešlete odkazy na jednotlivé části eseje po emailu svým přátelům!

http://fenomen2012.net/esej/prepolovani.htm
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 GHD hair straighteners | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 6:06 | Reagovat

A. Stick with me and we will go places!
http://www.shoesfloor.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama