Peniaze nezaťažené úrokom ani infláciou II

16. června 2012 v 16:27 | Viktor Stropek |  Ekonomika

Peniaze nezaťažené úrokom ani infláciou

Koncom 19. storočia si Silvio Gesell, úspešný obchodník pôsobiaci v Nemecku a Argentíne, všimol, že niekedy sa jeho tovar rýchlo predá aj za vysokú cenu, inokedy sa predáva ťažko aj za nižšie ceny. Začal premýšľať o dôvodoch, prečo je to tak. Čoskoro prišiel na to, že tieto výkyvy majú málo spoločné s tým, či ľudia tieto tovary potrebujú alebo nie, ani s tým, či ide o kvalitné tovary, ale takmer výlučne s "cenou" peňazí na peňažnom trhu.

Začal tieto pohyby sledovať a zistil, že keď úrokové miery boli nízke, ľudia kupovali, ale keď boli vysoké, kupovali menej. Dôvod, prečo niekedy bolo peňazí viac a inokedy zasa menej, spočíval v ochote majiteľov peňazí požičiavať ich druhým. Keď zisk z ich peňazí bol nižší než 2,5%, mali sklon si peniaze držať, vďaka čomu dochádzalo k zastaveniu investícií, bankrotom a poklesom počtu pracovných miest. Keď však neskôr boli ľudia ochotní platiť vyššie úroky, zrazu boli peniaze opäť prístupné, čím sa vytvoril nový hospodársky cyklus. Najprv išli hore úrokové sadzby a ceny tovarov, potom postupne väčšia zásoba peňazí stláčala smerom dole úrokové miery a nakoniec znovu došlo k "štrajku" kapitálu.

Silvio Gesell tento jav vysvetľoval tým, že peniaze, na rozdiel od ostatných tovarov a služieb, môžu byť zadržiavané prakticky bez akýchkoľvek nákladov. Ak má niekto vrece jabĺk a druhý peniaze, za ktoré si tie jablká môže kúpiť, osoba s jablkami je nútená ich predať v relatívne krátkom čase, ak nechce, aby sa jej znehodnotili. Majiteľ peňazí však môže čakať, až kým cena nebude zodpovedať jeho predstavám; "skladovanie" peňazí ho nestojí nič.

Gesell prišiel k záveru, že ak by sme vedeli vytvoriť peňažný systém, ktorý by zrovnoprávnil peniaze s ostatnými tovarmi a službami (účtujúc v priemere 5% ročný udržiavací poplatok, čo je presne to, čo sa počas histórie platilo vo forme úrokov za peniaze), potom by sme mohli mať hospodárstvo bez výkyvov spôsobovaných peňažnou špekuláciou. Navrhoval vytvorenie takého peňažného systému, v ktorom by peniaze pri nečinnosti "hrdzaveli", čiže boli by zaťažované užívacím poplatkom.

NAMIESTO ÚROKU CIRKULAČNÝ POPLATOK

V roku 1916 Silvio Gesell formuloval teóriu peňazí a "prirodzeného ekonomického poriadku" (6), v ktorej navrhoval zabezpečiť tok peňazí tak, aby peniaze sa stali verejnou službou štátu, za ktorej používanie treba platiť. A toto je hlavným posolstvom tejto knihy. Namiesto platenia úroku tým, ktorí majú viac peňazí než potrebujú, je potrebné udržanie peňazí v obehu docieliť tým, že ľudia budú platiť malý poplatok v prípade, že si peniaze zadržia u seba a nedovolia im, aby obiehali.

Aby sme túto myšlienku lepšie pochopili, prirovnajme peniaze k železničnému nákladnému vagónu, ktorý takisto uľahčuje výmenu tovaru a služieb. Samozrejme, že nikto neplatí používateľovi vagóna nijakú prémiu za vyloženie nákladu, ale je to používateľ, ktorý je povinný zaplatiť poplatok ako "stojné", ak včas nezabezpečí vyloženie nákladu. Ak by sme toto robili aj s peniazmi, prestalo by deštruktívne pôsobenie úroku. Komunita alebo štát, ktorý vydáva "nové" peniaze s cieľom zlepšiť výmenu tovaru a služieb, účtuje malý "parkovací" poplatok používateľovi, ktorý si ich u seba drží dlhšie, než potrebuje. Táto zmena, aj keď sa zdá jednoduchá, rieši mnohé problémy spôsobované v dejinách i v súčasnosti úrokom a nabaľovaním úrokov počas histórie.

Zatiaľ čo v súčasnosti je úrok privátnym ziskom, poplatok za používanie peňazí by bol ziskom verejným. Tento poplatok by sa musel vrátiť do obehu, aby bola udržaná rovnováha medzi objemom peňazí a objemom ekonomickej činnosti. Poplatok by slúžil ako príjem pre štát a tým by viedol k zníženiu daňového zaťaženia. Technickú stránku tejto peňažnej reformy si vysvetlíme v nasledujúcich dvoch častiach.

PRVÉ EXPERIMENTY

V 30. rokoch dvadsiateho storočia nasledovníci Gesellovej teórie podnikli niekoľko pokusov, kde mohli iniciovať projekty s peniazmi nezaťaženými úrokmi a tak sa usilovať prekonávať nezamestnanosť a demonštrovať platnosť týchto ideí. Pokusy zaviesť voľné peniaze boli v Rakúsku, Francúzsku, Španielsku a v Spojených štátoch. Jeden z najúspešnejších pokusov sa uskutočnil v rakúskom meste Wörgl. (7)

V rokoch 1932 a 1933 sa malé rakúske mestečko Wörgl s približne 3000 obyvateľmi pustilo do experimentu, ktorý sa stal trvalou inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa zaoberajú problémom peňažnej reformy. Starostovi mesta sa podarilo presvedčiť obchodníkov a mestskú radu, že môžu veľa získať, ale nič nemôžu stratiť, keď sa pustia do experimentu spôsobom, aký navrhoval Silvio Gesell vo svojej knihe "Prirodzený ekonomický poriadok".

Ľudia s tým súhlasili a preto mestská rada vydala 32 000 "voľných šilingov" (t.j. šilingov nezaťažených úrokmi) krytých rovnakou sumou riadnych rakúskych šilingov uložených v banke. Za tie peniaze postavili mosty, opravili cesty, zlepšili verejné služby, vyplácali mzdy a platili za materiál, tieto peniaze akceptoval mäsiar, obuvník, pekár. Poplatok za používanie peňazí činil 1% za mesiac resp. 12% za rok. Tento poplatok musela zaplatiť osoba, u ktorej sa na konci mesiaca príslušná bankovka nachádzala a to vo forme kolku v hodnote 1% bankovky nalepeného na jej zadnej strane. Ak by tam tento kolok bol chýbal, bankovka by bola neplatná. Tento malý poplatok spôsoboval, že každý, kto dostal zaplatené vo voľných šilingoch, usiloval sa minúť najprv tie a až potom riadne peniaze. Ľudia dokonca platili svoje dane vopred, len aby nemuseli platiť ten malý poplatok. Počas jedného roka tých 32 000 voľných šilingov cirkulovalo 463 krát, vďaka čomu boli vytvorené tovary a služby v hodnote vyše 14 816 000 šilingov. Obyčajné šilingy naproti tomu cirkulovali iba 21 krát. (8)

V čase, kedy väčšina európskych krajín zápasila s ustavične sa zvyšujúcou nezamestnanosťou, mesto Wörgl ju v priebehu jediného roka znížilo o 25%. Poplatky vyzbierané mestskou radou, vďaka ktorým peniaze rýchlo obiehali z rúk do rúk, činili 12% z 32 000 voľných šilingov = 3 840 šilingov a boli použité na verejné účely.

Keď vyše 300 komunít v Rakúsku začalo uvažovať o prijatí tohto modelu, Rakúska národná banka sa začala obávať straty vlastného monopolu. Okamžite zasiahla proti mestskej rade a zakázala jej tlačiť vlastné peniaze. Napriek mnohoročnému zápasu, ktorý sa dostal až pred Najvyšší súd, ani Wörgl ani nijaká iná komunita v Európe až do dnešného dňa nebola schopná tento experiment zopakovať.

Vo svojej knihe "Kapitalizmus v najlepšom" (9) Dieter Suhr opisuje "hnutie kolkovaných peňazí" Hansa R.L. Cohrssena, ktorý sa v roku 1933 spolu s ekonómom Irvingom Fisherom usiloval zaviesť do praxe v USA Gesellovu koncepciu peňazí. V tom čase vyše 100 komunít, vrátane niekoľkých veľkých miest, malo v úmysle zaviesť "kolkované peniaze". Záležitosť sa dostala až na ministerstvo práce, ministerstvo vnútra a ministerstvo financií vo Washingtone. Nikto z nich síce nebol proti, ale nikto z nich nemal právomoc vydať im potrebné povolenie. Nakoniec Dean Acheson (ktorý sa neskôr stal ministrom vnútra) ešte skôr, než prijal rozhodnutie, požiadal o názor ekonomického poradcu vlády harvardského profesora Russella Spraguea. Cohrssen spomína, že ich stretnutie bolo veľmi srdečné:

Profesor Sprague mi povedal, ... že v podstate sa nedá nič namietať proti vydávaniu kolkovaných peňazí majúcich za cieľ vytvárať pracovné miesta. Avšak náš plán podľa jeho názoru išiel oveľa ďalej: bol to pokus reštrukturalizovať americký peňažný systém a on nemal právomoc takýto návrh schváliť. Toto bol koniec nášho hnutia kolkovaných peňazí, modelového projektu, ktorý naozaj mohol viesť k peňažnej reforme. (10)

Dňa 4. marca 1933 prezident Roosevelt nariadil dočasné uzavretie bánk a zakázal akékoľvek ďalšie vydávanie mimoriadnych peňazí. Cohrssen z toho vyvodil záver: "Celkovo môžeme povedať, že technické ťažkosti spojené s dosiahnutím stability meny sú zanedbateľné v porovnaní so všeobecným nepochopením samotného problému. Pokiaľ sa nepodarí prekonať "peňažnú ilúziu", bude prakticky nemožné nájsť politickú vôľu potrebnú na dosiahnutie tejto stability".

Podľa Otaniho názoru (12) technická stránka reformy založenej na spôsoboch platby by výrazne zjednodušila vyberanie poplatku za používanie nových peňazí. 90% toho, čo nazývame "peniazmi", nie sú nič iné ako čísla v počítači. Každý by mal teda dva účty: jeden by bol bežný účet a druhý sporivý účet. S peniazmi na bežnom účte, ktoré sú ustavične majiteľovi k dispozícii, by sa zaobchádzalo ako s hotovosťou a mohli by strácať 0,5% mesačne alebo 6% ročne. Ktokoľvek, kto by mal na svojom bežnom účte viac peňazí ako by potreboval na platbu všetkých výdavkov daného mesiaca, bol by malým poplatkom nútený previesť túto sumu na sporivý účet. Odtiaľ by banka mohla bezúročne požičiavať jeho peniaze tým, ktorí by ich potrebovali, a to na určitý čas, a preto by úspory neboli zaťažované poplatkom (viď Šiesta kapitola).

Podobne majiteľ nových peňazí by nedostával nijaký úrok za svoje úspory, ale nové peniaze by si uchovávali svoju hodnotu. Len čo bude úrok zrušený, inflácia sa stane minulosťou (viď Prvá kapitola). Osoba prijímajúca úver by nemusela platiť úrok, ale rizikovú prémiu a bankové poplatky porovnateľné s tými, aké sú dnes súčasťou každej bankovej pôžičky. V Nemecku by to dnes činilo zhruba 2,5% normálnych nákladov úveru.

Prakticky by sa toho zmenilo veľmi málo. Banky by fungovali ako zvyčajne až na to, že by mali väčší záujem poskytovať pôžičky, pretože aj ony by boli povinné platiť také isté poplatky ako všetci ostatní. Aby došlo k vyrovnaniu množstva úverov a úspor, banky by mohli platiť alebo prijímať malé množstvo úrokov v závislosti od toho, či by mali alebo nemali viac nových peňazí na sporivých účtoch, alebo či mali problémy s likviditou. V tomto prípade úrok by slúžil iba ako regulačný mechanizmus a nie ako mechanizmus redistribúcie bohatstva, ako je tomu dnes. Základom tejto reformy by bolo presné prispôsobenie množstva peňazí v obehu k sume potrebnej na realizáciu všetkých transakcií.

Keď je vytvorený dostatok nových peňazí na realizáciu všetkých transakcií, produkcia ďalších už bude zbytočná. To znamená, že nové peniaze by už sledovali krivku "prirodzeného" fyzického rastu (krivka A, obr. 1) a už nie rastu exponenciálneho.

Ďalší technický aspekt takejto peňažnej reformy spočíva v zamedzení hromadenia peňažnej hotovosti. Elegantnejším riešením než lepenie kolkov na zadnú stranu bankovky by bolo vytlačenie novej, farebne odlíšenej bankovky tak, aby jednotlivé série mohli byť sťahované raz či dvakrát do roka bez predchádzajúceho upozornenia. Toto by nebolo drahšie pre štát než výmena starých opotrebovaných bankoviek novými, ako sa to deje dnes.

Ako o tom svedčia rakúske a americké skúsenosti, politická stránka je tu oveľa dôležitejšia než stránka technická. O tom budeme hovoriť v Tretej kapitole.

Ak by sa uvedená peňažná reforma mala zaviesť vo veľkom, vyžadovala by si aj pozemkovú reformu. Bez pozemkovej reformy sa nadbytočné peniaze budú presúvať do oblasti špekulácie s pozemkami. Bez daňovej reformy ekonomická konjunktúra vyvolaná zavedením bezúročných peňazí by mohla mať nepriaznivé závažné ekologické dopady.

NUTNOSŤ POZEMKOVEJ REFORMY

Peniaze a pôda sú dve veci, ktoré každý potrebuje, aby mohol žiť. Či jeme, spíme alebo pracujeme, bez zeme sa nedá žiť. Zem, podobne ako vzduch a voda, by preto mala patriť všetkým. Severoamerickí Indiáni hovoria: "Zem je naša matka. Ako by sme ju mohli rozdeľovať a predávať?" Zem by mala patriť spoločenstvu, ktoré by ju prenajímalo tým, ktorí by ju využívali. Toto bola predstava a prax v mnohých európskych krajinách až do doby zavedenia rímskeho práva v stredoveku s dôrazom na súkromné vlastníctvo.

Dnes svet pozná dva systémy:

- súkromné vlastníctvo a súkromné využívanie pôdy v kapitalistických krajinách;

- spoločenské vlastníctvo a spoločenské využívanie pôdy v komunistických krajinách.

V kapitalistických krajinách obrovské zisky zo špekulácie so súkromnými pozemkami idú špekulantom (Obr. 7), a stále viac pôdy sa sústreďuje do rúk čoraz menšieho počtu ľudí. V komunistických krajinách bolo hlavným problémom nehospodárne využívanie spoločnej pôdy. V bývalom západnom Nemecku zhruba 70% pozemkov patrilo 20% ľudí. V Brazílii a v ostatných krajinách Tretieho sveta menšina vlastniaca pôdu často tvorí 2-3% populácie. Preto problém v kapitalistických krajinách súvisí so súkromným vlastníctvom pôdy.

V komunistických krajinách, napríklad v bývalom Sovietskom zväze, kde pôda bola v kolektívnom vlastníctve, približne 60% potravín bolo vyprodukovaných na 4% pôdy, ktorú tvorili súkromné záhumienky. To znamenalo, že problémom bolo spoločenské vlastníctvo a využívanie pôdy.

Kombinácia súkromného využívania a spoločenského vlastníctva by bola najvýhodnejším riešením na dosiahnutie sociálnej spravodlivosti a umožnenie individuálneho rastu. Práve toto navrhoval Henry George v roku 1879, (13) Silvio Gesell v roku 1904, (14) a Yoshito Otani v roku 1981. (15) Dnes by to prakticky znamenalo, že komunita by odkúpila všetku pôdu a prenajala ju svojim členom. Krajiny s progresívnou ústavou by nemali ťažkosti s ideálnou implementáciou tejto zmeny. Napr. ústava Spolkovej republiky Nemecko definuje pôdu ako aktívum majúce "spoločenskú" zodpovednosť. Až do dnešného dňa však táto spoločenská zodpovednosť nebola uplatnená.

Obrázok č. 7 ukazuje, že v roku 1982 ľudia museli v priemere trikrát dlhšie pracovať než v roku 1950, aby mohli zaplatiť za pôdu. Po katastrofálnych výsledkoch vyvlastňovania pôdy v krajinách s komunistickou ústavou by dnes už nijaká západná krajina ani len neuvažovala o vyvlastňovaní pôdy zo strany štátu bez kompenzácie. Aj keď rímske právo, ktoré zaviedlo súkromné vlastníctvo pôdy do západnej civilizácie (zhruba pred 500 rokmi), bolo ľuďom vnútené dobyvateľmi, tí, ktorí z toho vtedy profitovali, už patria histórii a dnešní vlastníci, ktorú majú pôdu, ju buď kúpili, alebo ju legálne zdedili.

Preto keď spoločnosť chce byť spravodlivá, musí zaplatiť nejakú kompenzáciu. Jednou dlhodobou možnosťou je vyberanie malého poplatku vo výške zhruba 3% za rok z hodnoty každej parcely pôdy. Tento poplatok by sa vyplácal komunite a využíval by sa na kúpu pôdy ponúkanej na trhu. Tak by komunita získala vlastníctvo svojej pôdy za čosi vyše 33 rokov. Alternatívou by bolo oznámiť majiteľom pôdy, že si môžu vybrať, že nebudú platiť poplatok, ale pôdu predajú spoločenstvu. Napríklad pri 3% poplatku za 33 rokov. Zatiaľ čo vlastníkom by zostalo právo používať pôdu, museli by komunite ročne platiť nájomné vo výške 3% z hodnoty pôdy.

Bezprostredným efektom tejto regulácie by bolo okamžité zastavenie špekulácie s pôdou. Väčšina pôdy, ktorú ľudia dnes vlastnia bez toho aby ju používali, by bola ponúkaná na trhu s cieľom predchádzať strate. Keď však bude viac pôdy k dispozícii, jej cena klesne a viac ľudí bude mať šancu ju využívať produktívnym spôsobom. Najmä v rozvojových krajinách by to malo značný efekt na produkciu potravín, keďže zmenšujúci sa podiel potravín v porovnaní s množstvom ľudí, ktoré treba živiť, nie je otázkou poľnohospodárskej techniky, ale prístupnosti pôdy pre malé farmy. Tak v rozvinutých ako aj rozvojových krajinách by nájomcovia mali všetky výhody dnešných regulácií dedičného nájmu v tomto novom systéme. Svoj majetok by mohli používať v rámci hraníc lokálnych obmedzení. Mohli by predávať svoje domy.

V testamente by mohli odkazovať domy svojim potomkom. Mohli by ich dať do prenájmu tretím osobám aj bez súhlasu komunity, pokiaľ by ďalší nájomníci platili nájomné. Stanovením presnej výšky renty prostredníctvom verejných ponúk, aukcií a pod. by sa predišlo neefektivite plánovaného hospodárstva či byrokratických postupov. Táto zmena by nakoniec odobrala ohromné bremeno z pliec pracujúcej populácie, ktorá v konečnom dôsledku ustavične financuje každý zisk pochádzajúci zo špekulácie.

Skutočnosť je totiž taká, že pôda bola odjakživa používaná na špekulácie. Aby bola zmena realistická, musí bezpodmienečne viesť k odstráneniu špekulácie s pôdou. Aj v tomto prípade navrhované riešenie nemá za cieľ potrestať tých, ktorí profitujú zo súčasného systému, ale skoncovať - pomaly ale isto - so situáciou, ktorá poskytovala hŕstke ľudí enormné výhody, za ktoré musela väčšina platiť.

NUTNOSŤ DAŇOVEJ REFORMY

Odhaduje sa, že v dnešnom Nemecku polovica až dve tretiny hrubého domáceho produktu má negatívne ekologické dopady. (16) Navrhovaná peňažná a pozemková reforma by umožnila zvýšenie produkcie a zamestnanosti. Aby však pritom nedochádzalo aj k zhoršovaniu devastácie životného prostredia, je potrebné zaviesť dve zmeny v spôsobe vyberania daní:

(1) zmena z dane z príjmu na daň z produkcie; (2) daň z produkcie musí zahrňovať ekologické náklady. Hermann Laistner, (17) ktorý túto myšlienku podrobne vysvetľuje vo svojej knihe "Ekologická ekonomika" (The Ecological Economy), zdôrazňuje, že daň z príjmu v konečnom dôsledku zdražuje ľudskú prácu, takže pre podnikateľa je výhodnejšie nahrádzať ju mechanizáciou. Toto vedie k čoraz vyššej spotrebe konečných prírodných zdrojov prostredníctvom masovo vyrábaných lacných produktov, ktoré však neslúžia na uspokojovanie skutočných ľudských potrieb.

Ak by sa namiesto toho zaviedla daň na produkciu, ktorá by takisto zahŕňala jej ekologické zaťaženie, produkty by sa stali relatívne drahšie. Spolu s nižšími nákladmi na pracovnú silu by znížili tlak na zvyšovanie automatizácie a viac ľudí by si dokázalo nájsť prácu. Keď je pracovník v súčasnosti nahradený strojom, spoločnosť platí dvakrát. Príde o daň z príjmu - keďže príjmy strojov nie sú zdaňované - a následne platí podporu v nezamestnanosti prepustenému pracovníkovi. Okrem toho značná časť práce sa v súčasnosti vykonáva ilegálne s cieľom vyhnúť sa daniam. Ak by sa zrušila daň z príjmov, táto tieňová ekonomika by sa konečne stala legálna. Zatiaľ čo by nespôsobila nijaké zníženie životnej úrovne, pretože nárast cien za produkty by bol vyvážený nezdaneným príjmom, táto zmena by v dlhodobej perspektíve vytvorila úplne iné a ekologicky zdravšie spotrebiteľské správanie. Ľudia by si dvakrát rozmysleli, či si majú kúpiť nový bicykel či automobil, keby ich nový výrobok vyšiel oveľa drahšie než oprava starého.

Zmena v zdaňovaní by mohla byť zavádzaná postupne a mala by zmysel aj bez peňažnej a pozemkovej reformy. Bola by v súlade s veľkou časťou požiadaviek a návrhov zo strany ekológov v priebehu posledných desaťročí. Spolu s ďalšími dvomi reformami by táto zmena urobila zbytočnými mnohé environmentálne otázky a "ochranné opatrenia", na druhej strane by zároveň prispela k riešeniu problémov nezamestnanosti.

Margrit Kennedy

- pokračovanie -

Zdroj: Margrit KENNEDY: PENIAZE BEZ ÚROKOV A INFLÁCIE, http://letniskola.hornimlyn.cz/Files/Kennedy.pdf

Preklad: Mikuláš Hučko www.paradigma.skZdroj: http://www.cez-okno.net/clanok/peniaze-bez-urokov-a-inflacie-i
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (1316)
Zobrazit starší komentáře

1301 kbszeljko | E-mail | 14. listopadu 2019 v 6:49 | Reagovat

Všetky poďakovanie pánovi Williamovi Rogersovi za pôžičku vo výške 43 000 EUR na zaplatenie môjho dlhu na požiadanie ich kontaktujte v prípade akejkoľvek pôžičky prostredníctvom e-mailu suntrustfinancialhome@gmail.com ktoré sú oprávnené.

1302 Alfred22 | E-mail | Web | 15. listopadu 2019 v 22:57 | Reagovat

Jedná sa o profesionálneho súkromného veriteľa, ktorý je registrovaný na poskytovanie pôžičiek s nízkou úrokovou sadzbou 3%. Spolupracuje s tímom odborníkov ako štáby a poskytuje pôžičky na schválenie v ten istý deň. Všetky druhy pôžičiek, ako sú núdzové pôžičky, pôžičky na tvrdé peniaze, pôžička na konsolidáciu dlhov, auto, vozidlá, pôžičky na nákladné autá, podnikateľské pôžičky, financovanie / financovanie, hypotekárne úvery, študentské pôžičky, poľnohospodárske pôžičky, pôžičky na výstavbu, financovanie projektov, pôžička na začiatok projekt a mnoho ďalších. Spojte sa (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949

Webové stránky: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing

1303 Susan Benson | E-mail | 19. listopadu 2019 v 11:00 | Reagovat

Dobrý deň, dámy a páni, potrebujete naliehavo osobnú pôžičku alebo komerčné pôžičky alebo pôžičku na spustenie projektu alebo na kúpu domu alebo auta alebo potrebujete pôžičku na akýkoľvek účel? Ak áno, odporúčam vám kontaktovať spoločnosť Sunshine Financial Group prostredníctvom adresy {Email: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com} alebo {WhatsApp: +447903159998}.

Sunshine Financial Group je komplexná spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorá sa zaviazala pomôcť vám zlepšiť váš dlhodobý finančný úspech. Naše prispôsobené programy sú navrhnuté tak, aby pomáhali rásť, chrániť a chrániť vaše bohatstvo poskytovaním personalizovaných služieb a odborných znalostí.

Dôvod, prečo by ste sa mali spojiť so Sunshine Financial Group;
- Aplikujte kedykoľvek a kdekoľvek.
- Príjem hotovosti za menej ako 24 hodín
- Môžete si požičať až 20 miliónov eur
- Žiadne skryté poplatky.
- Dotovaná úroková sadzba 3%
- Máte možnosť zvoliť si dátum splatnosti, a to buď týždenne, mesačne alebo ročne po dobu 1-30 rokov.
- Ponúkame zabezpečené aj nezabezpečené pôžičky

Ak je pre vás ťažké získať kapitálovú pôžičku od miestnych bánk alebo iných finančných ústavov, už sa nemusíte báť, pretože sme pomohli mnohým jednotlivcom a organizáciám, ktoré čelia finančným problémom na celom svete. Keď sa u nás uchádzate, žiadate u dôveryhodnej spoločnosti, ktorá sa stará o vaše potreby financovania. O celý proces sa postaráte.

Ak potrebujete naliehavú pôžičku do 24 hodín, pre ďalšie informácie prosím napíšte na e-mail nižšie
E-mailový kontakt: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
WhatsApp Kontakt: +447903159998

1304 Julia | E-mail | 20. listopadu 2019 v 3:12 | Reagovat

Zdieľam tento príspevok tu, aby ľudia vedeli, že Annie Finance Company je skutočne legitímna a vládou schválená spoločnosť. Zúfalo som potreboval peniaze, ktoré som nemohol ísť do svojej banky, pretože ich úroková miera bola vysoká a myslel som si, že možnosť získať pôžičku od mojej banky nebola zaručená kvôli zlej úverovej bonite. Naozaj som potreboval pomoc. Skúsil som niekoľko online veriteľa, bohužiaľ, nemohol som získať pôžičku od svojej spoločnosti, pretože stále žiadali poplatky. Stratil som tie malé peniaze, ktoré som mal tej spoločnosti. nádej na získanie online pôžičky mŕtvy som volal oči. Bol som tak horký a depresívny a nemohol som sa sústrediť. Zaujímalo by ma, prečo by niekto využíval výhody chudobných a potrebujúcich? Musel som ísť ďalej, ale finančné bremeno tam stále bolo. Zúfalo som potreboval peniaze, ale dúfal som, že sa stane zázrak. Keď som čítala niektoré články online práve minulý týždeň, narazila som na to, čo zachytila ​​pani, ktorá volala Elena, (ako som dostal finančnú pomoc po strate rodiny pri požiari), rýchlo som klikol na tento príspevok, po prečítaní prvých dvoch riadkov bol som inšpiratívny. táto dáma prišla o manžela, dvoch synov pri požiarnej nehode, ale nikdy sa nevzdala. Cítil som trochu sviežich ovzduší nadarmo, povedala veľa, ako sa to pre ňu finančne veľmi zhoršilo, až kým jej spoločnosť s názvom Annie Financial Investment neschválila 60 000,00 eur. po prečítaní príspevku, ktorý som plakal, som vedel, že okamžite prišla príležitosť, aby som dostal pôžičku. Kontaktoval som túto spoločnosť na adrese info.annie_finance@yahoo.com a požiadal som o 30 000,00 EUR. táto spoločnosť je taká milá. spôsob zaobchádzania a rešpektovania ľudí, ktorí potrebujú pomoc, je úžasný. 30 000,00 EUR bolo schválených a zapojených do môjho bankového účtu za 4 dni. ako dobrý občan Slovenska budem radiť ľuďom, ktorí potrebujú finančnú pomoc, aby sa poponáhľali a kontaktovali prostredníctvom info.annie_finance@yahoo.com. Uisťujem vás, že od tejto spoločnosti získate pôžičku. kontaktujte ich a získajte rýchlu a dostupnú pôžičku do 4 dní.

1305 Julia | E-mail | 20. listopadu 2019 v 3:12 | Reagovat

Zdieľam tento príspevok tu, aby ľudia vedeli, že Annie Finance Company je skutočne legitímna a vládou schválená spoločnosť. Zúfalo som potreboval peniaze, ktoré som nemohol ísť do svojej banky, pretože ich úroková miera bola vysoká a myslel som si, že možnosť získať pôžičku od mojej banky nebola zaručená kvôli zlej úverovej bonite. Naozaj som potreboval pomoc. Skúsil som niekoľko online veriteľa, bohužiaľ, nemohol som získať pôžičku od svojej spoločnosti, pretože stále žiadali poplatky. Stratil som tie malé peniaze, ktoré som mal tej spoločnosti. nádej na získanie online pôžičky mŕtvy som volal oči. Bol som tak horký a depresívny a nemohol som sa sústrediť. Zaujímalo by ma, prečo by niekto využíval výhody chudobných a potrebujúcich? Musel som ísť ďalej, ale finančné bremeno tam stále bolo. Zúfalo som potreboval peniaze, ale dúfal som, že sa stane zázrak. Keď som čítala niektoré články online práve minulý týždeň, narazila som na to, čo zachytila ​​pani, ktorá volala Elena, (ako som dostal finančnú pomoc po strate rodiny pri požiari), rýchlo som klikol na tento príspevok, po prečítaní prvých dvoch riadkov bol som inšpiratívny. táto dáma prišla o manžela, dvoch synov pri požiarnej nehode, ale nikdy sa nevzdala. Cítil som trochu sviežich ovzduší nadarmo, povedala veľa, ako sa to pre ňu finančne veľmi zhoršilo, až kým jej spoločnosť s názvom Annie Financial Investment neschválila 60 000,00 eur. po prečítaní príspevku, ktorý som plakal, som vedel, že okamžite prišla príležitosť, aby som dostal pôžičku. Kontaktoval som túto spoločnosť na adrese info.annie_finance@yahoo.com a požiadal som o 30 000,00 EUR. táto spoločnosť je taká milá. spôsob zaobchádzania a rešpektovania ľudí, ktorí potrebujú pomoc, je úžasný. 30 000,00 EUR bolo schválených a zapojených do môjho bankového účtu za 4 dni. ako dobrý občan Slovenska budem radiť ľuďom, ktorí potrebujú finančnú pomoc, aby sa poponáhľali a kontaktovali prostredníctvom info.annie_finance@yahoo.com. Uisťujem vás, že od tejto spoločnosti získate pôžičku. kontaktujte ich a získajte rýchlu a dostupnú pôžičku do 4 dní.

1306 ANNIE FINANCE COMPANY | E-mail | 22. listopadu 2019 v 16:27 | Reagovat

Pozor široká verejnosť !!

Týmto oznámením je informovať všetkých na tejto stránke, že na (ANNIE FINANCE COMPANY) rozdávame finančne dostupnú finančnú pomoc na individuálne účely. Účel podnikania a vianočný úver. Naším cieľom je pomáhať všetkým, ktorí potrebujú túto vianočnú sezónu finančnú pomoc. Naša ponuka sa začína v rozmedzí od 5 000,00 EUR do maximálne 200 000,00 EUR. Na kvalifikáciu nemusíte mať dobré kreditné skóre. Táto ponuka je otvorená pre každého, kto skutočne potrebuje finančnú pomoc. povedzte svojim priateľom a rodine o našej ponuke pôžičiek. Chceme túto sezónu venovať úsmevom na tvári všetkých. každý žiadateľ musí mať bankový účet, ktorý prevedie peniaze po schválení úveru. Žiadny kolaterál. Žiadny podvod. táto ponuka je oprávnená a pravdivá. kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu našej spoločnosti na adrese info.annie_finance@yahoo.com alebo na čísle našej spoločnosti +393512015342 pre viac informácií.

Vďaka.

Generálny riaditeľ
Annie Terry

1307 Anna Weichhaus | 22. listopadu 2019 v 21:06 | Reagovat

Dobrý deň, som Anna Weichhaus, legitímny a spoľahlivý veriteľ. Máte dlhy? Máte zlý úver? Boli ste bankou zamietnutí, ak potrebujete pôžičku na začatie vlastných obchodných investícií. Ponúkam pôžičku s jasnými a zrozumiteľnými podmienkami s úrokovou sadzbou 2%. Poskytujem obchodné pôžičky, osobné pôžičky, študentské pôžičky, pôžičky na autá a pôžičky na splatenie účtov. Ak potrebujete pôžičku, musíte ma teraz kontaktovať: annaweichhaus11@gmail.com

1308 JOHN RIVERS | E-mail | Web | 24. listopadu 2019 v 15:21 | Reagovat

Are you INTERESTED in a genuine, fast, reliable LOANS with no hidden fees
from a private lender? Just 2.0% p.a, tailored with a flexible repayment
schedule to meet the borrower's need and also a grace period of up to 12 -
24 months.

We arrange business finance for companies of all sizes ranging from start-
ups to established corporations, belonging to a wide range of industries
such as real-estates, mineral resources, high-technology, oil and gas,
leisure & tourism, hospitals & nursing homes, chemicals & pharmaceuticals,
transport & utilities, renewable & sustainable energy, infrastructure etc.

NOTE: All replies should be forwarded and send to the e-mail account below
for quick response and further details regarding our rate, terms &
procedures.

Email: loan@hispanicfinance.com
Whatsapp: +1(912) 695-1658
Website: www.hispanicfinance.com

1309 marta | E-mail | 27. listopadu 2019 v 4:11 | Reagovat

Skutocne som nikdy v živote nevidela takú láskavost. Som bojujúcou matkou s tromi detmi, ktoré prežívam v mojom živote skutocne drsným casom. Stratil som prácu, ktorá bola mojím jediným prostriedkom na prežitie a veci sa stali skutocne zlými. Bolo pre mna tažké postarat sa o svoje tri deti. Ludia, z ktorých si požiciavam peniaze, boli naštvaní, že ich nemohli splácat, ako som slúbil, veci boli pre mna a moje deti naozaj drsné, hladal som inú prácu a tiež som skontroloval financné stránky získat pôžicku na zaplatenie svojich dlhov a zaciatocníkov. Kým som cítal inzerát, videl som príspevok, ktorý pani Annie Terry ponúka rýchlu a úctyhodnú pôžicku ludom, ktorí potrebujú financovanie, kontaktoval som túto spolocnost a požiadal o naliehavú pomoc, bolo šokujúce a prekvapujúce, že táto spolocnost je akútne legitímna a skutocne pomáha ludí. Cítim sa tak štastný, že dostal pôžicku od tejto spolocnosti. táto spolocnost dala nádej, že sa stala skutocnostou, dostal som pôžicku vo výške 15000 EUR. Vdaka tejto spolocnosti som mal šancu zacat znova znova. Nikdy som nevidel tento druh zázraku v živote a rozhodol som sa tiež zdielat svoj príspevok, aby som inšpiroval ostatných, ktorí potrebujú pomoc pri kontaktovaní tejto spolocnosti. Boh použil túto dámu, aby ma a moje deti zachránil, ked som si myslel, že nemôžem dostat pomoc. prosím, pochopte, bez ohladu na to, aký je dnes temný a hriešny svet, stále existujú spolahliví ludia na Zemi a ak ste v mojej bývalej situácii alebo ak potrebujete legitímne požadovat pôžicku, odporucím vám, aby ste sa obrátili na tohto veritela a môžete sa k nemu dostat prostredníctvom info.annie_finance@yahoo.com

1310 Karin Sabine | E-mail | 28. listopadu 2019 v 1:39 | Reagovat

Dobrý den, pán / Vážená pani,

Potrebujete naliehavú pôžicku zacat podnikat, alebo budete potrebovat úver na refinancovanie, potrebujete úver splatit dlh? Potrebujete pôžicku na kúpu auta alebo domu? Ak áno starosti nic viac, ponúkame všetky druhy pôžicky na prijatelnú úrokovou sadzbou, bez toho, aby kontrola kreditu !!! kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu.

E-mail: sabinhelps@gmail.com

Dakujem.
Pán Karin Sabine

1311 Elena | E-mail | 30. listopadu 2019 v 1:57 | Reagovat

Vážení uchádzači o pôžičku

Máte nejaké finančné ťažkosti? Chcete začať podnikať? Táto úverová spoločnosť bola založená po celom svete v oblasti ľudských práv s jediným cieľom pomáhať chudobným a ľuďom, ktorí majú finančné problémy so životom. Ak chcete požiadať o pôžičku, obráťte sa na nás s podrobnosťami uvedenými nižšie e-mailom: elenanino0007@gmail.com

Názov:
Požadovaná výška úveru:
Trvanie pôžičky:
Telefónne číslo:

Ďakujem vám a Boh žehnaj
DÔVERA
Elena

1312 Claudia Klein | E-mail | Pondělí v 20:52 | Reagovat

Dobrý deň, vitajte v službe Spotcap Global Loan Services, volám sa Claudia Klein, som veriteľka a tiež úverový konzultant.

Potrebujete finančné posilnenie? Potrebujete pôžičku na rôzne účely? ak je vaša odpoveď áno, odporúčam vám kontaktovať svoju firmu prostredníctvom spotcapglobalservices@gmail.com | alebo nám napíšte na WhatsApp: +4915758108767 | a mať na vašom účte pôžičku do 24 hodín, pretože poskytujeme vynikajúce úverové služby na celom svete.

Ponúkame všetky druhy úverových služieb, ponúkame dlhodobé aj krátkodobé pôžičky a tiež si môžete požičať až 15 miliónov eur. Moja spoločnosť vám pomôže dosiahnuť rôzne ciele so širokou škálou úverových produktov.

Vieme, že získanie legitímnej pôžičky bolo vždy obrovským problémom. Pre ľudí, ktorí majú finančný problém a potrebujú ho vyriešiť, je pre mnohých ľudí také ťažké získať kapitálové pôžičky od svojich miestnych bánk alebo iných finančných inštitúcií z dôvodu vysokého záujmu. úroková sadzba, nedostatočný kolaterál, pomer dlhu k príjmu, nízke úverové skóre alebo akékoľvek iné dôvody

Už žiadne čakanie alebo stresujúce bankové návštevy. Naša služba je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni - môžete získať pôžičku a dokončiť svoje transakcie kedykoľvek a kdekoľvek ich potrebujete

Poskytujeme pôžičky svetovej triedy 24 hodín. Pre otázky / otázky? - Poslať e-mail na adresu spotcapglobalservices@gmail.com | alebo nám napíšte na WhatsApp: +4915758108767 | & Dostať odpoveď v okamihu.

Vaša rodina, priatelia a kolegovia nepotrebujú vedieť, že máte málo peňazí, jednoducho nám napíšte a dostanete pôžičku.

Vaša finančná sloboda je vo vašich rukách!

1313 SUN TRUST | E-mail | Úterý v 7:40 | Reagovat

Vianočné pôžičky!  Vianočné pôžičky!  Vianočné pôžičky.
 
   Sme medzinárodní veritelia, sme plne registrovaní a certifikovaní vládou USA.  Sme 100% legitímni, prevod a registrácia je zadarmo .. rozdávame pôžičky s veľmi nízkou úrokovou sadzbou 2% Kontaktujte nás ešte dnes e-mailom (suntrustfinancialhome@gmail.com)

DOSTUPNÉ ÚVEROVÉ SLUŽBY ZAH :ŇA:
================================
* Vianočná pôžička
* Komerčné pôžičky.
* Osobné pôžičky.
* Obchodné pôžičky.
* Investičné pôžičky.
* Rozvojové pôžičky.
* Akvizičné pôžičky.
* Stavebné úvery.
* Obchodné pôžičky a mnoho ďalších:
Ak chcete získať ďalšie informácie a požiadať nás, pošlite nám e-mail na adresu (suntrustfinancialhome@gmail.com), aby ste dokázali, že sme legitímni, navštívte našu
Oficiálna webová stránka: https://www.suntrust.com

1314 Diana | E-mail | Středa v 17:45 | Reagovat

Musí čítať !!

Čestnosť šetrí každému čas.

Ďakujem pani Annie Terry (Annie Finance Company) za finančnú pomoc. táto spoločnosť mi preukázala, že žiadny odkaz nie je taký bohatý ako čestnosť. Nikdy som si nemyslel, že bude existovať skutočná spoločnosť online z dôvodu zlých skúseností, ktoré som mal s niektorou spoločnosťou pred niekoľkými rokmi. Počul som o pani Annie Terryovej od priateľa, ktorý úspešne dostal pôžičku od tejto spoločnosti. Svoju žiadosť som poslal v pondelok. Dnes ráno som dostal na svoj účet 1 300 000 EUR. Hovorím všetkým pravdu, že táto spoločnosť je skutočne legitímna a je pripravená pomáhať ľuďom finančne. Viem, že v týchto dňoch je všetko považované za príliš dobré na to, aby to bola pravda. ale čestnosť je najrýchlejší spôsob, ako zabrániť tomu, aby sa z chyby stala chyba, ktorú mi táto spoločnosť ukázala. Tiež som si všimol, že Čestnosť je veľmi drahý darček, ktorý táto spoločnosť bola pre mňa úprimná, že dostala peniaze. táto spoločnosť bola so mnou úprimná, peniaze som dostal práve dnes ráno. Ak potrebujete finančnú pomoc, zabezpečená a zaručená spoločnosť, s ktorou sa chcete spojiť, je info.annie_finance@yahoo.com Táto spoločnosť vám môže pomôcť s financovaním do 2 dní.

1315 Susan Benson | E-mail | Čtvrtek v 10:30 | Reagovat

Dobrý deň, dámy a páni, potrebujete naliehavo osobnú pôžičku alebo komerčné pôžičky alebo pôžičku na spustenie projektu alebo na kúpu domu alebo auta alebo potrebujete pôžičku na akýkoľvek účel? Ak áno, odporúčam vám kontaktovať spoločnosť Sunshine Financial Group prostredníctvom adresy {Email: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com} alebo {WhatsApp: +447903159998}.

Sunshine Financial Group je komplexná spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorá sa zaviazala pomôcť vám zlepšiť váš dlhodobý finančný úspech. Naše prispôsobené programy sú navrhnuté tak, aby pomáhali rásť, chrániť a chrániť vaše bohatstvo poskytovaním personalizovaných služieb a odborných znalostí.

Dôvod, prečo by ste sa mali spojiť so Sunshine Financial Group;
- Aplikujte kedykoľvek a kdekoľvek.
- Príjem hotovosti za menej ako 24 hodín
- Môžete si požičať až 20 miliónov eur
- Žiadne skryté poplatky.
- Dotovaná úroková sadzba 3%
- Máte možnosť zvoliť si dátum splatnosti, a to buď týždenne, mesačne alebo ročne po dobu 1-30 rokov.
- A oveľa viac výhod

Ak je pre vás ťažké získať kapitálovú pôžičku od miestnych bánk alebo iných finančných ústavov, nemusíte sa obávať, pretože táto spoločnosť pomohla mnohým jednotlivcom a organizáciám, ktoré čelia finančným problémom na celom svete. Keď sa uchádzate o finančný príspevok Sunshine Financial Group, uchádzate sa o spoluprácu s dôveryhodnou spoločnosťou, ktorá sa stará o vaše potreby financovania. O celý proces sa postaráte.

Ak potrebujete naliehavú pôžičku do 24 hodín, pre ďalšie informácie prosím napíšte na e-mail nižšie
E-mailový kontakt: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
WhatsApp Kontakt: +447903159998

1316 DR MARTEN | E-mail | Web | Včera v 23:09 | Reagovat

Chcete kúpiť obličku alebo chcete predať svoje
obličky? Si ty?
hľadáte príležitosť predať obličku za peniaze
kvôli finančnému rozpadu a vy neviete, čo majú robiť
áno, kontaktujte nás ešte dnes a my vám ponúkneme dobré
množstvo peňazí 400 000 dolárov pre vaše obličky. Moje meno je DOCTOR MARTEN
som nefrolog v MARTEN HOSPITAL. Naša nemocnica je
špecializuje na chirurgiu obličiek a zaoberáme sa tiež
nákup a transplantácia obličiek so živým a
zodpovedajúci darca.
Nachádzame sa v Indii, Turecku, USA, Malajzii, Dubaji
Ak máte záujem o predaj alebo kúpu obličiek, nerobte to
neváhajte nás kontaktovať e-mailom.
E-mail: martenhospital@gmail.com

S Pozdravom

DR MARTEN

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama