Bezpečnostní pravidla - jak se chránit a co by měl vědět každý občan

14. října 2011 v 4:00 | Viktor Stropek |  co se dějě v trávě?
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA/ JAK CHRÁNIT SEBE

Taktika policejního vyšetřování potenciálně nebezpečných osob I.


aneb Co by měl znát každý soukromý zájemce o branně-bezpečnostní problematiku (a potažmo každý občan)

Aby bylo jasno - je nutné si dávat pozor mnohem více, než se rozhlížíme před spácháním dopravního přestupku. Státu se totiž jakákoliv snaha vedoucí k získání operačně-taktických znalostí, či i domělé poškozování ekonomických zájmů nelíbí, je nutné tedy být připraven na to, že se o vás začnou zajímat příslušné bezpečnostní složky. Ne, nic jste nespáchali - ale ocitnete se pod jejich drobnohledem. Potom stačí sebemenší chybný krok a může se vám snadno stát, budete vyslýcháni či dokonce stíháni. Do tohoto "boje" je nutné předem jít s přípravou a znalostmi, jinak můžete i jako zcela nevinní občané přivodit sobě i vašim blízkým závažné problémy, jakými se policejní práce na podezřelých individuích projevuje.

Ironií je, že samotným zájmem nic nepácháte - přesto si na vás dost možná posvítí jako na "potenciálního zločince". Zneužívá se k tomu ta litera zákona, co známe z uhlazených projevů úlisné policejní mluvčí - "… existovalo důvodné podezření, že XY je ve styku s organizovanou skupinou, mající za cíl násilný akt proti obyvatelstvu ČR". Vidíte, že pro ně není těžké si něco vymyslet, aby získali oprávnění napíchnout vaše komunikační kanály a celý život. Jenže o tom vědět nebudete. Až později vám buď přijde obálka s modrým pruhem, anebo vás rovnou seberou. Na ulici, v práci před kolegy. Co si o vás okolí pomyslí, je nabíledni. Kriminálník, průserář.

A to je právě špatně. Co je špatného na tom, že se zajímám o zákonem nijak nechráněné informace, nebo o lepší daňové prostředí? Jako spotřebitel platím vždy nějaké daně, školačky nechávám na pokoji, tak proč jsem v očích státu potenciální zločinec?

Bezpečnostním složkám se vůbec nezamlouvá, že se občan snaží získat stejné informace, co má Armáda či Policie. Musel by s vámi totiž mít mnohem více práce, kdyby proti vám měl kupříkladu zasahovat. Nelíbí se mu, že byste mohli být na lepší úrovni, než jejich muži. Pouhá žárlivost, anebo oprávněná snaha eliminovat potenciální teroristické buňky?

Odpověď je snadná. Stát nestojí o to, aby občan znal svá práva, aby se dokázal bránit. Chce z nás občanů mít tupé ovce, co si pustí do kalhot, když na ně ostří hoši s boulemi v podpaží zařvou: "Policie"! Nechce, aby se občané dokázali té často byrokratické státní hyeně byli schopní postavit. Ani v oblasti práva - a přitom "neznalost zákona neomlouvá"!

Proto vznikla idea tohoto článku. Poskytnout normálním lidem informaci o možných důsledcích jejich jednání a zejména, jak se bránit! Jak si nepřitížit a nepodlehnout často špinavým hrám, které s vámi budou sehrány - přičemž žádná z informací není z jiného zdroje, než z běžně dostupných právních předpisů, co by občan v rámci "právního povědomí" měl znát! Dále zde popíšu praktiky Policie, jaké bohužel nezkouší jen na zločincích, ale na všech, kdo se dostanou do její pozornosti. To není fér. Buďme chytřejší. Ubraňme naše přesvědčení, pověst i život. Historie zná případy, kdy nevinní lidé skončili na dlouhá léta ve vězení, protože si přitížili až po spáchání trestného činu! Z banality se snadno mohl stát závažný zločin. Vyšetřovací mašinérie je spolehlivě rozemlela na malé kousky a nakonec řekli mnohem více, než museli! Přitížili sobě i jiným. A znovu opakuji, nebyli to násilníci ani vrazi! Nýbrž oběti okolností.

Doporučuji vše prostudovat tak, aby vám níže uvedené zásady přešly do krve. Tváří v tvář policistům bude pozdě na rozmýšlení, co dál. Uvědomte si, že v těch chvílích se možná bude určovat směr vašeho dalšího života! Neberte to jako malůvky čerta na zeď. Přál bych vám, abyste prožili dlouhý a šťastný život, přičemž o kriminalitě a Policii slyšeli jen v černé kronice - ale život však ukazuje, že právě takový občan-idealista se zaboří do žumpy maléru nejhlouběji.

PRAEMONITUS - PRAEMUNITUS! (lat. "předem připraven, lépe vyzbrojen!")

Upozornění: následující informace v žádném případě nemají sloužit k podpoře zločinců a ztížení boje státu proti nim. Naopak, mají chránit občany, co zákon nepřekročili, "jen" se jejich zvídavost znelíbila státu. Tudíž se logicky snaží bránit, to je v pořádku z morálního, etického i právního hlediska. Tečka.

Uvedené informace jsou pouze informativního charakteru a použití praktických postupů je na vaše vlastní nebezpečí - za škody takto způsobené autor článku nenese žádnou zodpovědnost.

Základní informace - čtěte pozorně

Právo je základ a znalost příslušných právních předpisů je klíč. Doporučuji všem, aby si sehnali následující literaturu, jelikož jen a pouze tam jsou obsaženy normy, které by se vás mohly týkat (nebo se již naneštěstí týkají). Pokud je někdo předvolán či vyslýchán, jde o POVINNOU LITERATURU, která vám může doslova zachránit krk!!! Některé části doporučuji naučit se ZPAMĚTI včetně číselných označení zákonů i nejpodstatnějších paragrafů, aby vás nemohli utáhnout na nudli např. tvrzením, že jinak neškodné jednání je trestné, nebo vám zamlčeli některá vaše práva! To je věc, na kterou často "zapomínají". Ale nebojte se, takové klíčové části zde uvedu a podrobně rozeberu.

Takže jde o tyto zákony:

0) Listina Základních práv a svobod (ústavní zákon 23/1991 Sb.) - zejména jde o lidskou důstojnost, nedotknutelnost obydlí a listovního tajemství, dále o svobodu projevu a právo vyhledávat informace.

1) Trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů)

To je doslova bible. Jen skutky tam uvedené jsou totiž trestné, jinak univerzálně platí zásada "co není zakázáno, je dovoleno"!

2) Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním) - zdánlivě si můžete říct, že to se vás netýká, ale opak je pravdou. Všechny úkony ohledně vyšetřování totiž mají základ v tomto kodexu a vy s jeho znalostí můžete postupy vyšetřujícího orgánu účinně napadnout..

3) Zákon o Policii a předpisy související (zejména zákon ČNR 283/1991 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů) - tento zákon snad ani nemá cenu komentovat, jeho znalost je BEZPODMÍNEČNĚ nutná a jak uvidíte dále, skrývá se v něm klíčové ustanovení, dalo by se snad nazvat až zaklínadlem, jehož vyslovením se uchráníte mnohých problémů! Jakmile přijdete do styku s bezpečnostními složkami, musíte ho mít na zřeteli!

4) Zákon o zpravodajských službách ČR č. 153/1994 a na něj navazující zákon o Bezpečnostní informační službě 154/1994 Sb. - proč je ve výčtu uveden i zákon o BISce, to pochopíte brzy a asi to nebudou dobré zprávy…

Začnu odbočením k bodu tři, zákonem o Policii a zejména jeho jistým klíčovým paragrafem, jak jsem naznačil. Tuto kapitolku doporučuji přečíst nejméně třikrát po sobě, protože pokud vám přejde do krve, budete na setkání s Policií i BIS vyzbrojeni skutečně těžkým kalibrem! Jde o §12 (paragraf 12), odstavec 3.

"Paragraf §12 odstavec 3"

Nejprve zopakuji, že přesné označení je Zákon 283/1991 Sb. o Policii ČR, §12, odstavec 3. Souhrnně řečeno, týká se vaší výpovědi/výslechu před policistou (pozn. v případě zákona o BIS v zákoně takové ustanovení chybí, použijete tedy obecný text předpisu, viz dále)

Podívejme se na §12, resp. jeho klíčové součásti:

ODDÍL DRUHÝ (…Zákon o PČR)

Oprávnění policisty

§12 - Oprávnění požadovat vysvětlení

(1) Policista je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku a jejich pachatele, jakož i pro vypátrání pohřešovaných osob a věcí, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání protokolu o podání vysvětlení. Při odhalování závažné trestné činnosti je povinna vyhovět hned.

(2) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 1 vyhovět.

(3) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli , osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako újmu vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.(5) Policista je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení podle odstavců 3 a 4(8) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě podle odstavce 1, může být předvedena k sepsání o protokolu o podání vysvětlení

(9) Protokol o podání vysvětlení musí být s osobou sepsán bez zbytečného odkladu po jejím předvedení - po jejím sepsání policista osobu propustí.

Jistě jste si vzpomněli, že toto ustanovení přece znáte, je to klasická hláška "všechno co řeknete, může být použito proti vám". Tak kde je to "kouzlo"?

Trik je v tom, že výpovědi jsou pro Policii klíčové a bez nich se často není s to pohnout. Všimli jste si, jak silným důkazem je u soudu svědectví?

Připomeňme si ještě jednu zásadu: "Obžalovanému se dokazuje vina, nikoliv on dokazuje svou nevinu" - to je tzv. předpoklad (presumpce) neviny. Dokud není osoba odsouzena, hledí se na ní, jako by byla nevinná.

Takže kam tím mířím?

Vězte, že často si svou výpovědí pouze přitížíte, aniž by vás napadlo proč. Zamotáte se do svých konstrukcí, budete vidět na očích vyslýchajících, že vám nevěří ani slovo… takže proč mluvit nějak moc? Jen ať si proti vám seženou důkazy sami, proč byste jim měli vysvětlovat, že jste nic neudělali? To všechno slyšeli již tisíckrát! Nyní čekají, že prokecnete nějakou zajímavou informaci, kterou vydolují - přímo proti vám! Z toho plyne první zásada:

---U výslechu mluvte méně než více, nebo odmítněte mluvit vůbec!!!---

Výše uvedený paragraf vám dává možnost výpověď zcela odmítnout anebo odpovídat na otázky selektivně, tj. pouze na ty, u kterých budete chtít odpovědět. Nemohou vás nutit, abyste říkali, co nechcete! Je vaše svaté právo neříct jim vůbec nic a nemohou s tím nic dělat!

Podívejme se na text paragrafu. V odstavci (1) jsou definovány okolnosti, za kterých můžete být požádáni k podání vysvětlení - jinak upozorňuji, že pod tím samým si můžete představit i slovo výslech. Odstavec (2) vám přikazuje, že vysvětlení jste povinni podat… pokud ovšem…

… náhodou nemáte důvod k odmítnutí výpovědi, vymezený v odstavci (3)!!! A protože víte, že byste si výpovědí mohli přitížit, bude lepší mlčet!

Uvažujte! Předvolají mě a budou po mně chtít odpovědi na otázky. Já však řeknu, že odmítám výpověď podle §12 odstavec 3. Takže by mělo jít o mé rodiče, děti, manžela, ALE I MNE SAMOTNÉHO!!! A nejste povinni nic takového upřesňovat a vyslýchající nemá právo se na něco takového ptát! Nemáte tedy žádnou povinnost říct "odmítám kvůli manželce"nebo "Janu Novákovi" - zkrátka odmítnete výpověď a výslech DEFINITIVNĚ končí!

Tudíž vás musejí OKAMŽITĚ propustit, jak je uvedeno v odstavci (9), protože protokol sepsán bude - akorát že tam vyslýchající napíše pouze, že "osoba odmítla vysvětlení podle §12 odst. 3"!!! Buďte si jistí, že šťastní nebudou, protože jste jim právě udělali čáru přes rozpočet. Ale nemohou s tím nic dělat, pokud by "náhodou" neznalou osobu zapomněli poučit o jejích právech (mezi nimi je i toto), jde o trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele!!!

Takže shrnutí. Předvolají-li vás na Policii, seberou-li vás na ulici či během spáchání trestného činu, máte možnost odmítnout výpověď - věřte, že tento krok vám může velice pomoct! Policisté to samozřejmě vědí a používají pár podpásových protitriků, které rozeberu níže - buďte tedy připraveni, že je proti vám i použijí! Jejich jednání sice bude těžce na hraně Listiny základních práv a svobod (nesmíte být vystaveni ponižujícímu jednání), ale s tím nic nenaděláte, pokud budete v jedné místnosti sám se třemi policisty…

Toto ustanovení použijte bez váhání, jakmile cítíte, že na výslech nejste připraveni. Znáte třeba celodenní nebo celonoční výslechy? Pokud odmítnete, nic takového s vámi dělat nemohou!!! Představte si psychiku člověka, kterého vyslýchají celý den tři ostří muži, je bez jídla a pití, svítí se mu ostrým světlem od očí. To přesně chtějí, udělat z vás zlomenou trosku. Nehrajte si na tvrďáky, stejně podlehnete! ODMÍTNĚTE v takovém případě výpověď a dejte jim najevo, že pokud s vámi nebudou zacházet slušně a respektovat vás jako občana, neřeknete jim ani slovo! Tím pádem jejich vyšetřování dostane těžkou ránu. Praktiky Policie však popíšu níže.

Nyní se vraťme k naší ústavě, která má jako nedílnou součást Listinu práv a svobod. Právě ona vám dává právo sbírat všechny informace, nejsou.-li chráněné zájmem. A zde je dalších několik práv, která vám nesmějí být upřena kromě případů vymezených zákonem - cituji:

- povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod

- nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem (zejména hlava IV. Trestního řádu)

- nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení či trestu

- osobní svoboda je zaručena; obviněného či podezřelého z trestného činu je možné zadržet jen v případech stanovených zákonem (následuje taxativní vymezení takových případů, zejména těch, kdy vás mohou vzít do vazby)

- každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno (pozn. tudíž v případě, že tak postup Policie vnímáte a zejména během vyšetřování, ohraďte se tímto článkem)

- každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života (pozn. to samé by platilo např. v případě neodůvodněných návštěv policistů za vámi např. v zaměstnání, aby vám udělali skandál - potom se ohraďte dvěma výše uvedenými zásadami)

- obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstupovat bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí; domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný příkaz soudce (ledaže by věc nesnesla odkladu)- způsob jejího provedení stanoví zákon (pozn. Trestní řád, §82 o domovní prohlídce a dále)

(… pokud policisté nemají příslušný dokument v ruce, nemusíte je pouštět dovnitř - tj. vám ani nemohou zabavit žádné věci, ale pozor, "nesnést odkladu" je nástroj, který se v naší republice zneužívá denně!!! Neuspávejte se tedy iluzorním pocitem nedotknutelnosti obydlí.)

- nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již

přechovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou či jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem , který stanoví zákon (k tomuto se ještě vrátím při pojednání o bezpečnosti komunikace v ČR)

POLITICKÁ PRÁVA

- svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny

- každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu (právě toto ustanovení vám dávat právo zajímat se o vše s výjimkou níže)

- svobodu projevu a právo vyhledávat informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti (nicméně to automaticky neznamená, že se dopouštíte trestného činu proti bezpečnosti státu, pokud sháníte návod na výrobu jaderné pumy - výklad tohoto ustanovení je nejasný a snadno zneužitelný. Nemůžete být stíháni za poptávku po takovém návodu - nebudete-li však zároveň shánět plutonium či uran, vaše jednání stále není trestné - ovšem počítejte s tím, že si vás vezmou pod drobnohled. Pozor, srovnejte s paragrafem 164 Trestního zákona! - podněcování k trestnému činu!)


Zdroj: https://sites.google.com/site/offshorerhine/Home/vymahani-pohledavek-v-cr/offshore-podnikani-v-praxi/historie-offshore-financnictvi/nabizene-offshore-jurisdikce-1/taktika-policejniho-vysetrovani
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 swiss watch replica | E-mail | Web | 2. května 2013 v 10:15 | Reagovat

Q. Why don't mountains get cold in the winter?
http://www.shouldwatches.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama